Green Board電子紙手寫板|常見問題FAQ
Green Board液晶電子紙的膽固醇液晶是什麼?
[GreenBoard液晶電子紙相關問答]
如何將Green Board液晶電子紙電源關掉?
[GreenBoard液晶電子紙相關問答]
電池需要更換嗎?
[GreenBoard液晶電子紙相關問答]
按了清除鈕,畫面會閃爍,是不是壞了?
[GreenBoard液晶電子紙相關問答]